Tietosuoja ja yksityisyys

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä

Noisy Stream Oy (y-tunnus 1898267-1)
PL 1387
00101 Helsinki

Rekisterin nimi

Avaruus.net-palvelun asiakas- ja käyttäjätietojen rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Tietoja käsitellään asiakkuuteen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksessa sekä profilointiin asiakasviestinnän kohdentamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja Avaruus.net-palvelun käyttäjiksi rekisteröityneistä henkilöistä:
- Nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- Tunnistetiedot yrityksistä ja yhteisöistä, joihin henkilö liittyy yhteyshenkilönä
- .FI-verkkotunnuksen käyttäjän osalta henkilötunnus
- Yhteisöliitännäisten käytön osalta Facebook-tunniste ja syntymäaika
- IP-osoite, evästetiedot ja muut tapahtumalokitiedot
- Tiedot markkinointiluvista
- Muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Palvelun käyttäjä ilmoittaa palvelun toimittamisen kannalta tarpeelliset henkilötiedot palveluun rekisteröitymisen yhteydessä ja myöhemmin palvelun hallinnan kautta. Asiakastietoja voidaan kerätä myös puhelimitse, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan seuraavissa tapauksissa:
- Viestintävirastolle (www.domain.fi) välitetään .FI-verkkotunnuksen käyttäjän tiedot.
- Muille verkkotunnusrekisterinpitäjille välitetään käyttäjän tiedot vain siinä tapauksessa, että käyttäjä on siihen antanut nimenomaisen suostumuksen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vähintään sopimussuhteen keston ajan. Sopimussuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi asiakastietoja säilytetään enintään kaksi vuotta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus ja pääsy rekisteriin on rajattu henkilötietoja käsittelevälle henkilökunnalle. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jokainen rekisterin tietoja käsittelevä on allekirjoittanut salassapitosopimuksen.

Henkilötiedot kerätään tietokantaan, johon liittyvät ohjelmistot ja laitteet on suojattu hyvää salasanakäytäntöä noudattaen sekä muilla teknisillä keinoilla toimialastandardien mukaisesti. Pääsy rekisteriin tapahtuu suojatun yhteyden kautta. Tilat ja niissä sijaitsevat laitteet on turvattu fyysisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus saada pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin tarkastamista varten ja vaatia tietojen oikaisemista tai poistamista.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Alihankkijat

Tuotamme palvelumme ylpeänä lähes kaikilta osin itse Suomessa.

Asiakaskommunikaation (chat ym.) mahdollistaa Crisp, jonka sisältö käsitellään EU:ssa.